Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Indeniteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroepingsrecht
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: De verkoper in dit geval www.lens4me.nl uitgevoerd door Bert Kok Optiek VOF te Rotterdam.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Indeniteit van de ondernemer

www.lens4me.nl is de handelsnaam van de online contactlens winkel van Bert Kok Optiek VOF
Bert Kok Optiek VOF is gevestigd op:
Groene Hilledijk 248b
3074AD Rotterdam

Tel: 010-4191342
E-mail adres: BertKokOptiek@gmail.com

Website: http://www.bertkokoptiek.nl
facebook: https://www.facebook.com/pages/Bert-Kok-Optiek/141660542593724

Kvk-nummer: 28104654
BTW-nummer: NL8197.28.032.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat er een overeenkomst op afstand word aangegaan met de consument moeten deze eerst accoord gaan met de algemene voorwaarden, die word tijdens het bestel proces aan de klant kenbaar gemaakt waarbij de consument zijn accoord geeft door de checkbox aan te vinken. Door het aanvinken van de accoord checkbox gaat de consument accoord met de algemene voorwaarden van de ondernemer.

3. Er kan afgeweken worden van de algemene voorwaarden maar dit dient door de ondernemer digitaal kenbaar worden gemaakt.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal enkel de verzendverpakking openen en doosjes en zegels van flessen gesloten laten wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Gezien de aard van contactlenzen en lenzenvloeistoffen, zal hij het product niet uitpakken of gebruiken. Aan de hand van de verpakking zal hij kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer voor het verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroepingsrecht

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. In verband met de aard van contactlenzen en lenzenvloeistof is het niet mogelijk deze producten aan de ondernemer te retourneren wanneer zij reeds geopend zijn, dit geld ook voor gedeeltelijke opening. Aan de hand van de verpakking kan de consument reeds beoordelen of het product het daadwerkelijke product is dat de consument wil gebruiken.

Artikel 9 – De prijs

1. De in het aanbod aangegeven prijzen zijn tenzij anders vermeld in euro’s en inclusief BTW.

2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 12 – Betaling

1. Indien door de consument voor een betalingswijze is gekozen die vooraf betalen vereist dan dient de consument de aankoop(inclusief extra kosten zoals verzendkosten) in zijn geheel direct na bevestigen van de bestelling te voldoen.

2. Indien de consument voor de betalingswijze afhalen in de winkel heeft gekozen dan dient de consument de aankoop bij afhalen in de winkel direct en in zijn geheel te voldoen.

3. Indien de consument voor betaling achteraf heeft gekozen dan dient de consument het bedrag van de aankoop(inclusief extra kosten zoals verzendkosten) binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling geheel aan de ondernemer over te maken op de door de ondernemer aangegeven bankrekening. Mocht de consument nalatig blijven dan is de ondernemer gerechtigd extra kosten aan de consument in rekening te brengen en indien nodig deze kosten en het verschuldigde bedrag alsnog op een wettelijke toegestane wijzen op de consument te verhalen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.